معرفی

مشخصات فردی

سیدمصطفی عابدی

نام - نام خانوادگی : سیدمصطفی   عابدی

پست الکترونیکی : m_abedi@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی برق
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه شهید بهشتی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی برق قدرت
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه تربیت مدرس

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : برق قدرت
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه تربیت مدرس

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

مشاوره و همکاری در پروژه‌های:

1-    مدیریت مصرف بارهای تجاری و خانگی در شهر بوشهر، دانشگاه تربیت مدرس (1385)

2-     محاسبه مولفه های تلفات در شبکه برق منطقه ای سمنان، دانشگاه تربیت مدرس (1387)

3-     تدوین سند پایه "تعریف، پایش، سنجش، تنظیم و مدیریت پایایی شبکه های توزیع نیروی برق"، دانشگاه تربیت مدرس (1392)

4-    تدوین رویه برنامه­ریزی تعمیرات و نگهداری قابلیت اطمینان محور (RCM) در شبکه انتقال و فوق توزیع و توسعه نرم افزار سبا برای مطالعات RCM ، پژوهشگاه نیرو (92-95)

5-    تدوین نقشه راه پایایی در شبکه برق ایران، پژوهشگاه نیرو (94-تا کنون)

6-     شناخت اطلاعات و نرم افزارهای مورد نیاز برای الگوی مناسب کارکردی پایایی در شبکه برق ایران، پژوهشگاه نیرو (94- تاکنون)

7-    استقرار سیستم پایایی ملی برای شرکت های برق منطقه ای و شرکت توانیر، پژوهشگاه نیرو، (94- تاکنون)

8-    آینده پژوهی نحوه مواجهه با عدم قطعیت‌ها در حوزه برنامه‌ریزی سیستم قدرت، پژوهشگاه نیرو (94- تاکنون)

9-    امکان سنجی و پیاده­سازی بیمه­های قابلیت­اطمینان در شبکه توزیع، معاونت هماهنگی توزیع توانیر (95- تاکنون)

 نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : برق

محل خدمت : دانشکده فنی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 4

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 13900701

سیدمصطفی عابدی
سیدمصطفی عابدی

محل خدمت :
    دانشکده فنی
مرتبه علمی :
    استادیار
^